Nyttige lenkjer

For barn og ungdom

Nullmobbing – informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar dei har.

Ung.no – er det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Dei gjer deg informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og pliktar.

Barneombudet.no – barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar for barn sine rettigheitar.

Mobbeombud – kan fortelle deg om kva du har rett til og korleis du går fram om du ikkje har det bra på skulen eller i barnehagen.

Ungsinn.no – Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Sexogsamfunn.no – Sex og samfunn er landet sitt største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter.

Korspahalsen.no – Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for alle opp til 18 år.

Valdsfri.no – informasjon om vald i familien og kven ein kan kontakte om ein treng hjelp.

For vaksne og føresette

Nullmobbing.no – informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar dei har.

Pårørendesenteret.no – ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei står den dei er pårørande for.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen – ein nettressurs for foreldre med barn i skulen.

Foreldreutvalget for barnehager – eit nasjonalt utval for foreldre med barn i barnehage.

Foreldrehverdag.no – Foreldrehverdag gjer kunnskap og råd om samspelet mellom deg og barnet ditt. Innhaldet er utarbeida saman med fagfolk.

Barneombudet.no – barneombudet er barn og unge sin talsperson. Dei jobbar for barn sine rettigheitar. Dette er link til informasjon for vaksne.

Fylkesmannen.no – dersom ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpa til. Dersom skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen.

Ungsinn.no – Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste – Statped tilbyr tenestar innanfor seks fagområder: Erverva hjerneskade, høyrselstap, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindheit, smansatte lærevanskar, språk og tale og synstap.

Barnevakten.no – Barnevakten er ei fri og sjølvstendig ideell stifting som gjev råd om barn, unge og medier.

Snakkemedbarn.no – Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn.

Hvorlite.no – Politiet sin nettressurs for dei som er utsatt for, eller kjenner nokon som er utsatt for vald.

Valdsfri.no – informasjon om vald i familien og kven ein kan kontakte om ein treng hjelp.

For tilsette

Udir.no – Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklinga av barnehage, grunnskule og vidaregåande opplæring.

Veilederen.no – Visma Veilederen

Nullmobbing.no – informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar dei har.

Rvts.no – De regionale ressurssentrene om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) er ein ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vald og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller sjølvmordsproblematikk.

Korusbergen.no – Kompetansesenter rus skal sikre ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse.

Læringsmiljøsenteret – Læringsmiljøsenteret jobbar utadretta, forskar og underviser for å gje barnehagebarn, elevar, lærlingar og vaksne eit betre læringsmiljø.

Ungsinn.no – Ungsinn er eit elektronisk vitenskapeleg tidsskrift om tiltak for barn og unge si psykiske helse.

Smiso.no -Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Statped.no – Statped tilbyr tenestar innanfor seks fagområder: Erverva hjerneskade, høyrselstap, kombinerte syns- og hørselstap og døvblindheit, smansatte lærevanskar, språk og tale og synstap.

Nubu.no/TIBIR -Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) er eit program for førebygging og behandling av atferdsproblem hos barn tilpassa det kommunale tenestenivået.

Forebygging.no – Forebygging.no er ein nasjonal kunnskapsbase for rusmiddelførebyggande og helsefremmande arbeid, inkludert tidleg innsats.

Snakkemedbarn.no – Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn.

Valdsrettleiar – Veileder for helse- og omsorgstenesta sitt arbeid med vald i nære relasjonar.

Hvorlite.no – Politiet sin nettressurs for dei som er utsatt for, eller kjenner nokon som er utsatt for vald.

Jegvet.no – Salaby er eit fullt digitalisert undervisningsmedium for heile spekteret av grunnskuleutdanning. Jeg vet er ein god rettleiar i å snakke om vanskelige tema.

Dialogmodellen.no – Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”.

Valdsfri.no – eit samtaleverktøy om vald. Tilgjengeleg på 14 ulike språk.

voldsveileder.nkvts.no – Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Tidleg oppdaging av utsette barn og unge – Nasjonale faglige retningslinjer for tidleg å oppdage barn og unge som er utsett for vald og overgrep.

For tilsette i helsestasjonstenesta

Kostverktoyet.no​​​​​​​​Kostverktøyet er utvikla spesielt for familiar som har eit eller fleire barn med overvekt eller fedme, og for helsepersonell som jobbar med overvekt og fedme hos barn og unge.

Helsestasjonstjenesten.no – Ei trygg kjelde til kunnskap om sped- og småbarn si utvikling og psykiske helse for deg som jobbar i helsestasjonen.

Helsenorge.no – Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren.

Fhi.no – Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Nhi.no – Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er eit Trondheimsbasert firma med utspring frå allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef.

Foreldrehverdag.no – Foreldrehverdag gjer kunnskap og råd om samspelet mellom deg og barnet ditt. Innhaldet er utarbeida saman med fagfolk.

Sexogsamfunn.no – Sex og samfunn er landet sitt største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheiter.

Ung.no – er det offentlege sin informasjonskanal for ungdom. Dei gjer deg informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og pliktar.

Vfb.no – Voksne for Barn er ein ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobba for barn sine oppvekstkår og psykiske helse.

Korspahalsen.no – Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for alle opp til 18 år.

Parorendesenteret.no – ein landsdekkande nettstad for alle typar pårørande uansett livssituasjon, alder eller kor nær dei står den dei er pårørande for.

Snakkemedbarn.no – Samtalehjelp til deg som er bekymra for eit barn.

Valdsfri.no – eit samtaleverktøy om vald. Tilgjengeleg på 14 ulike språk.

Nasjonale rettleiarar

Frå bekymring til handling– ein rettleiar om tidleg intervensjon på rusområdet

Udir – Rettleiar for spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Til Barns Beste – rettleiar for samarbeid mellom barnehage og barnevern

Nasjonal fagleg retningslinje for det helsefremjande og førebyggjande arbeidet i helsestasjon, skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom